top of page

Algemene voorwaarde

Derijks training&coaching

 

Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 1. Derijks training coaching’: Derijks training&coaching, gevestigd te Burg van Dorth tot Medierstraat 5, in Duiven, met als Kvk-nummer 81835604.

 2. Dienst’: de door Derijks training&coaching uit te voeren dienst eventueel gespecificeerd in een overeenkomst.

 3. Klant’: de natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met Derijks trainings&coaching.

 4. Aanbod’: ieder schriftelijk aanbod aan Klant door Derijks training&coaching.

 5. Cursus’ een reeks lessen, gegeven door of in opdracht van Deriks training&coaching

 6. Workshops’ eenmalige of meerdaagse lessen waarin actieve deelname een belangrijke rol speelt. Gegeven door of in opdracht van Derijks training&coaching.

 

Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod van Derijks training&coaching en iedere overeenkomst tussen Derijks training&coaching en Klant. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Derijks training&coaching voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken

 2. Afwijking van deze algemene voorwaarden is in beginsel niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk tussen partijen is overeengekomen.

 3. De toepasselijkheid van eventuele (andere) algemene of (inkoop)voorwaarden van Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen

 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgovereenkomsten met Klant.

 5. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

 6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling en vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

 

Overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Klant een Aanbod van Derijks training&coaching heeft aanvaard.

Uitvoering

 1. Derijks training coaching voert de overeenkomst uit naar beste kunnen en met inachtneming van de toepasselijke wet- en (beroeps)regelgeving.

 2. Derijks training coaching bepaalt de wijze waarop de overeenkomst wordt uitgevoerd en door welke medewerker(s).

 3. Derijks training coaching heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door een derde partij.

 

Prijzen

 1. Prijzen zijn, tenzij anders vermeld.

 2. Derijks training coaching is gerechtigd tot verhoging van deze prijzen, bijvoorbeeld in geval van wijziging of aanvulling van de overeenkomst

 

Betaling

 1. Betaling door Klant van de aan Derijks training coaching verschuldigde bedragen dient zonder dat Klant recht heeft op enige aftrek, korting, opschorting of verrekening te geschieden in leder geval binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. De dag van betaling is de dag van bijschrijving van het verschuldigde op de rekening van Derijks trainings&coaching.

 2. Als Klant niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heelt betaald, is Klant van rechtswege in verzuim en is Derijks training&coaching gerechtigd om vanaf dat moment de wettelijke (handels) rente in rekening te brengen.

 3. Als Klant niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald. is Klant gehouden tot vergoeding van alle daadwerkelijk door Derijks training&coaching gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten. De vergoeding van de gemaakte kosten beperkt zich niet tot de eventueel door de rechter vastgestelde kostenveroordeling.

 

Cursussen

 1. Dit artikel is ook van toepassing op trainingen, Workshops, lezingen en andere gelijkende opleidingsactiviteiten. In het vervolg zal slechts het woord "Cursus worden gebruikt om deze opleidingsactiviteiten te omvatten.

 2. Alle Cursussen worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.

 3. Derijks training&coaching behoudt zich het recht om, indien vereist, de locatie te veranderen

 4. Inschrijving voor een Cursus is slechts definitief na een schrifteljke bevestiging van Derijks training&coaching

 5. Derijks training&coaching heeft het recht de Cursus door een derde te laten uitvoeren

 6. Al het Cursusmateriaal en de aanvullende documentatie zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden vermenigvuldigd ervof openbaar gemaakt. Het maken van beeldopnamen van een gedeelte van een Cursus is zonder toestemming van Derijks trainings&coaching niet toegestaan. De deelnemer is niet gerechtigd Cursusmateriaal, waarop rechten zoals hiervoor bedoeld aan Derijks training&coaching toekomen, op enigerwijze aan 1 derden af te staan of in gebruik te geven.

 7. Klant verplicht zich tot geheimhouding jegens derden van alle informatie die zij tijdens de Cursus ontvangen en waarvan Klant het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen.

 8. Klant heeft het recht om de Cursus voor aanvang op te zeggen. Klant is verplicht de redelijkerwijs al gemaakte onkosten, die verbonden zijn aan de uitvoering van de Cursus. te vergoeden. Klant kan tot 1 dagen voor aanvang van de Cursus kosteloos annuleren

 9. Ingeval van een meerdaagse Cursus, heeft de Klant het recht om de Cursus tussentijds op te zeggen Klant is bij tussentijdse opzegging verplicht de onkosten, die verbonden zijn aan de uitvoering van de Cursus en een naar redelijkheid vast te stellen deel van het loon, te vergoeden.

 

Intellectueel eigendom

 1. Het uitvoeren van de overeenkomst door Derijks training&coaching houdt niet tevens in de overdracht van intellectuele eigendomsrechten die eventueel bij Derijks training&coaching rusten. Alle intellectuele eigendomsrechten die ontstaan tijdens, of voortvloeien uit de uitvoering van de overeenkomst behoren toe aan Derijks training&coaching.

 

Aansprakelijkheid

 1. Derijks trainings&coaching is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Derijks training&coaching is uitgegaan van door de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid Derlijks training&coaching bekend was.

 2. Indien het uitvoeren van de overeenkomst door Derijks trainings&coaching leidt tot aansprakelijkheid van Derijks&training coaching jegens Klant of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de overeenkomst door Derijks training&coaching in rekening gebrachte kosten. De aansprakelijkheid is in leder geval beperkt tot het schadebedrag welke door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd per gebeurtenis per jaar

 3. Derijks training&coaching is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie

 4. Derijks training&coaching wijst uitdrukkelijk alle aansprakelijkheden en aanspraken af van Klant en derden die door het gebruik van goederen of uitvoering van werkzaamheden lichamelijke schade hebben opgelopen.

 5. Derijks training&coaching is niet aansprakelijk wanneer het ten gevolge van een overmachtssituatie zijn verplichtingen op grond van de overeenkomst niet kan nakomen, noch kan het niet gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien Derijks training&coaching daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, en noch krachtens de wet een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

 6. Derijks training&coaching is uitsluitend aansprakelijk voor schade die Kant lijdt, indien en voor zover die schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Derijks training coaching.

Toepassing

 1. Op elke overeenkomst tussen Derijks training&coaching en Klant is Nederlands recht van toepassing

 2. Alle geschillen ontstaan door of naar aanleiding van de overeenkomst tussen Derijks training&coaching eri Klant worden beslecht bij de bevoegde rechter van de rechtbank van het arrondissement waarin Derijks training&coaching is gevestigd.

 

Dagtekening

 1. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld op 02-04-2021

bottom of page